Rozwód Giżycko

Sprawy o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Sprawy o rozwód,  to najczęściej „lwia część” pracy adwokata. 

„Rozwody”, mimo że co do zasady są zwykłymi sprawami cywilnymi, to z uwagi na dość specyficzną materię, rządzą się nieco odmiennymi zasadami.

Do najważniejszych z nich należą:

  • w sprawach o rozwód właściwy jest Sąd Okręgowy   miejsca ostatniego wspólnego zamieszkiwania małżonków o ile któryś z nich nadal tam mieszka, jeżeli brak jest takiej postawy właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania, to właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania powoda.  Przykładowo jeżeli małżonkowie mieszali w Giżycku  i dalej przynajmniej jeden z nich tam pozostaje Sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Olsztynie. Trzeba jednak podkreślić, że kwestie właściwości miejscowej są o wiele bardziej skomplikowane i omówienie ich przekracza  cel niniejszego opracowania, 
  • Sąd nie może  (jak w większości spraw cywilnych) orzec rozwodu w oparciu tylko o uznaniu powództwa, musi z urzędu przeprowadzić postępowanie dowodowe,  w praktyce co najmniej przesłuchać jedną ze stron (jeżeli druga się nie stawia na rozprawę),
  • z chwilą wniesienia sprawy o rozwód nie mogą być prowadzone inne sprawy dotyczące stosunków między małżonkami oraz między rodzicami o dziećmi. Wcześniej wszczęte sprawy przed sądami rodzinnymi np. o alimenty ulegają zawieszeniu. Wyjątkiem są sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, które mogą toczyć się równolegle ze sprawą o rozwód,
  • rozwód jest niedopuszczalny jeżeli miałoby to sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci,
  • niedopuszczalny jest rozwód na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Czasami bywa tak, iż jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód. Jeżeli Sąd ustali, że ten który chce rozwodu, jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, co do zasady musi wydać wyrok oddalający powództwo,
  • w sprawach o rozwód niedopuszczalne jest przesłuchiwanie małoletnich którzy nie ukończyli lat 13, jeżeli zaś chodzi o dzieci stron to przesłuchanie ich możliwe jest dopiero po ukończeniu przez nich lat 16,
  • sprawy o rozwód mają charakter kompleksowy tj. Sąd poza orzeczeniem rozwodu, orzeka także w zakresie: władzy rodzicielskiej nad dziećmi, miejsca pobytu dzieci, sposobu kontaktowania się rozwiedzionych małżonków z dziećmi, alimentach na dzieci, alimentach na małżonka, kosztach procesu, wyjątkowo w sprawie o rozwód może zostać podzielony również dorobkowy majątek małżeński,
  • etc. etc.

Biorąc pod uwagę „rozległość tematu” zawiłość przepisów, pomimo iż udział adwokata w sprawie rozwodowej nie jest obowiązkowy, to jako adwokat zaryzykuję tezę, iż jest nieodzowny.

Zainteresowanych tematyką rozwodu –  odsyłam do poniższych artykułów